ติดตามเรา
  Kawazu Cherry Blossom Festival 2023

Kawazu Cherry Blossom Festival 2023

 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ Kawazu Cherry Blossom Festival 2023 เมืองคามาคุระ – ศาลเจ้าเซนอิอาราอิ – ถนนโคมะชิ โดริ – อาตามิ ออนเซ็น นั่งกระเช้าลอยฟ้าอิซึโนะคุนิ – เทศกาลชมซากุระคาวาซุ – กรุงโตเกียว – ย่านชินจูกุ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และอ่าวสึรุกะ แบบพาโนราม่า ช้อปปิ้ง
  เดินทาง:  กุมภาพันธ์ 2567
  ระยะเวลา:  5D 3N
  ประเทศ:  ญี่ปุ่น
  รหัส:   Kawazu-Cherry-Blossom-Festival-2023

 

Japan 5D 3N

Kawazu Cherry Blossom Festival 2023

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สนามบินสุวรรณภูมิ


21.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่บริษัท เจทีบี คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าเดินทาง
23.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สายการบินไทย โดย เที่ยวบิน TG642 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ...
เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สนามบินนาริตะ – เมืองคามาคุระ – ศาลเจ้าเซนอิอาราอิ – ถนนโคมะชิ โดริ – อาตามิ ออนเซ็น


07.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ...

ผ่านพิธีศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระออกเดินทางสู่เมืองคามาคุระ (Kamakura) เมืองชายฝั่งในเขตจังหวัดคานากาวะ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เมื่อ Minamoto Yoritomo ได้เลือกเมืองแห่งนี้เป็นฐานที่ตั้งรัฐบาลทหารของตัวเองในปี 1192 ปี ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ถูกขนานน 100 และปกครองประเทศมายาวนานกว่าามว่า “เกียวโตแห่งฝั่งตะวันออก (Kyoto of Eastern Japan)” เนื่องจากมีทั้งวัด ศาลเจ้าและสถานที่ทางประวัติศาสตร์อยู่
มากมาย

 

 


เที่ยวชม ศาลเจ้าเซนอิอาราอิ (Zeniarai Benten Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันตกของเมืองคามาคุระ ผู้คนต่างเดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อทา พิธีล้างเงิน ซึ่งมีความเชื่อว่าเงินที่ล้างในฤดูใบไม้ผลิจะเพิ่มขึ้นเป็น เท่า ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา และศาสนาชินโต ที่ยังหลงเหลืออยู่ 2 ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แบ่งแยกศาสนาในช่วงสมัยเมจิ

 

นาท่านเดินทางสู่ ถนนโคมะชิ โดริ (Komachi Dori Street) แหล่งช็อปปิ้งที่ได้ความนิยมมากที่สุดของเมืองคามาคูระ มีความยาว ร้าน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า 250 เมตร เรียงรายไปด้วยร้านอาหารหลากหลายสไตล์กว่า 360หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา บูติกคาเฟ่ แฟนซีคาเฟ่ ของหวานสไตล์ญี่ปุ่น ร้านขายของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเมืองนี้ อีีกทั้งยังสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ เหมือนย้อนวันวานด้วยบ้านเรือน สไตล์ตะวันตกโบราณและร้านค้าที่ยังอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิม ตามสองบริเวณสองข้างทางและตรอกซอกซอย

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อาตามิ ออนเซ็น (Atami Onsen) อยู่ในเขตคาบสมุทร Izu จังหวัด Shizuoka ทางทิศใต้ของโตเกียว เป็นเขตที่มีบ่อน้า พุร้อนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น (Atami) แปลว่าทะเลร้อนมาจากการที่น้า พุร้อนแห่งนี้มีภูมิประเทศอยู่ติดกับทะเล โรงแรมหรือเรียวกังที่อยู่ริมชายฝั่งของที่นี่จึงมักมีบ่อน้า ร้อนที่สามารถนอนแช่ตัว และยังมองเห็นวิวทะเลสวยๆอีกด้วย
จากนั้น นา ท่านเข้าโรงแรมที่พัก

 

 


ค่า  รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


หลังจากรับประทานอาหาร ให้ท่านได้พักผ่อนกับสปา รีสอร์ทแบบญี่ปุ่น แท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้า แร่ จะทา ให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้า มีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายให้ดีขึ้น

 


พักค้างคืน ณ โรงแรม NEW AKAO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นั่งกระเช้าลอยฟ้าอิซึโนะคุนิ – เทศกาลชมซากุระคาวาซุ –
กรุงโตเกียว – ย่านชินจูกุ


เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม


09.00 น. นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งกระเช้าลอยฟ้าอิซึโนะคุนิ สู่ยอดเขาคัตสึรางิที่ความสูง 452 เมตร ให้ท่านสัมผัสกับความเร็วของกระเช้ากอนโดล่าในการวิ่งขึ้นเขาบนความลาดชันสูงสุด 36 องศาด้วยความเร็ว 4 เมตร/วินาที

 

 

อิสระให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และอ่าวสึรุกะ แบบพาโนราม่าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา

พาท่านพบกับดอกซากุระสายพันธุ์คาวาซุ (Kawazu-zakura) กว่า 8,000 ต้นที่จะออกดอกอวดโฉมงามก่อนเมืองไหน ในงาน เทศกาลชมซากุระคาวาซุ (Kawazu-Zakura Festival) จัดขึ้นที่เมืองออนเซ็นคะวะซุ (Kawazu) จังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) ใกล้กับโตเกียว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2023 ให้ท่านได้สัมผัสกับความงามของดอกซากุระ ซึ่งซากุระของที่นี่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากผลิดอกเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู โดยดอกซากุระสายพันธุ์นี้จะมีดอกมีขนาดใหญ่ และใช้เวลาในการบานเป็นเวลานานเกือบหนึ่งเดือน โดยจะเริ่มผลิดอกตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิและเนื่องจากการผลิดอกเร็วที่สุดในเกาะฮอนชูนี้เอง จึงทา ให้ทั้งคนญี่ปุ่น เเละนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมเดินทางมาชมพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตใช้ชื่อว่า “เอโดะ” .. เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญ และเป็นศูนย์รวม
ทางด้านเทคโนโลยีเอาไว้อย่างมากมาย

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งซื้อของใน ย่านชินจูกุ ... แหล่งการค้าที่สาคัญของกรุงโตเกียวทั้งห้างสรรพสินค้าร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเกมส์ร้านเครื่องสาอางค์ ร้านรองเท้า ร้านอาหาร รวมไปถึงร้าน 100 เยน บนตึก PePe ที่ของในร้านมีราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

 

 


จากนั้น นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก
พักค้างคืน ณ โรงแรม KEIO PLAZA HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า

 

 

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน


เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม


อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย **ไม่มีบริการรถโค้ช มีไกด์แนะนาการเดินทางให้ท่าน ***

 

 


หมายเหตุ ** สาหรับท่านที่เข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ชาระเพิ่ม 2,900 บาท ท่านสามารถท่องเที่ยว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เปิดให้บริการในปี
1983 เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่

 

 
 • World Bazaar ตั้งอยู่ประตูทางเข้าหลัก เป็นแหล่งช้อปปิ้งเรียงรายไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร ซึ่งโซนนี้มีการออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 20 ของอเมริกา
 • Tomorrow Land ออกแบบพื้นที่แบบนอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที่น่าสนใจได้แก่ Space mountain , Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters.
 • Toontown เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์ คุณจะได้เข้าไปสา รวจบ้านของมิกกี้เม้าส์ล่องเรือเป็ดโดนัลดั๊ก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเครื่องเล่นรถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะสาหรับเด็กเล็ก
 • Fantasyland สร้างเป็นสไตล์ภาพยนต์การ์ตูนดิสนีย์แลนด์แบบคลาสสิค เป็นที่ตั้งของปราสาทของซินเดอเรลล่า และยังมีตัวละครเทพนิยายอื่นๆเช่น ปี เตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของวินนี่เดอะพูห์ เป็นต้น
 • Critter Country เป็นบ้านของกระต่าย Br’er, สุนัขจิ้งจอก Br’er , หมี Br’er, และตัวละครอื่นๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง “Song of the South” และยังมีเครื่องเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น้า อเมริกา
 • Western Land สร้างเมืองจา ลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้า อเมริกา เป็นที่ตั้งของเครื่องเล่นรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ
 • Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า สารวจบ้าน ต้นไม้ของครอบครัวสวิสหรืออาจจะนั่งรถไฟสายแม่น้า ตะวันตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน

 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่า ตามอัธยาศัย

พักค้างคืน ณ โรงแรม KEIO PLAZA HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า

 

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 Tokorozawa Sakura Town – AEON Shopping Mall – สนามบิน
สุวรรณภูมิ


เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Tokorozawa Sakura Town ศูนย์กลาง Pop Culture แห่งใหม่ใกล้โตเกียว ประกอบไปด้วยช้อปปิ้ งมอลล์ที่โฟกัสเกี่ยวกับมังงะและอนิเมะ อีกทั้งยังมีพื้นที่ส่วนของโรงแรม พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ชม พิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโคโดคาวะ โดดเด่นด้วยดีไซน์ของอาคารรูปทรงก้อนหินหลายเหลี่ยม ขนาดสูง 30 เมตร ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวญี่ป่นุ “เคนโกะ คุมะ” (Kengo Kuma)ที่ต้องการให้ตัวอาคารมีองค์ประกอบที่ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่แค่เพียงคอนกรีตและเหล็กทั่วๆ ไป และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 20,000 ชิ้น สาหรับคนที่รักหนังสือ ไม่ควรพลาดห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ชั้นหนังสือขนาดสูง 8 เมตรที่กินพื้นที่ขนาด 2 ชั้น และ ProjectionMapping ขนาดยักษ์ที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่ชั้นหนังสือให้เป็นโรงภาพยนตร์ได้นั้นเป็นสิ่งที่จะทา ให้ตกหลุมรักได้ไม่ยาก

 

 

 


กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

ขอนำท่านไปช้อปปิ้งที่ AEON Shopping Mall ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเครื่องสาอางค์Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนังสือ , ร้านรองเท้า ฯลฯ และยังมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแห้ง อีกมากมายให้ท่านได้ซื้อติดมือก่อนขึ้นเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

 

 


จากนั้น พาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ


15.30 น. นาท่านเดินทางถึง สนามบินนาริตะ
17.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677
22.30 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

Tour Program (PDF)

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top >> >>>