บินไปนอก เอาโน้ตบุ๊ก-กล้อง ออกนอกประเทศ ต้องแจ้งศุลกากรก่อนจริงไหม?

บินไปนอก เอาโน้ตบุ๊ก-กล้อง ออกนอกประเทศ ต้องแจ้งศุลกากรก่อนจริงไหม?

หลังจากที่ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561ผู้คนในโลกโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์และพูดถึงประเด็นนี้กันเป็นอย่างมาก โดยคำถามที่มักจะได้ยินเลยคือ บินไปนอก เอาโน้ตบุ๊ก-กล้อง หรือของมีค่าออกนอกประเทศ ต้องแจ้งศุลกากรก่อนจริงไหม?

คำตอบคือ ไม่ได้บังคับ คือหากไม่แจ้งก็ไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมาย แต่วิธีนี้ เป็นวิธีที่ทางกรมศุลกากรได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อที่เดินทางกลับมาแล้ว จะได้ไม่ต้องเข้ารับการตรวจซ้ำอีกครั้ง และเป็นการยืนยันว่าสัมภาระในส่วนนี้เป็นของตนเอง หากถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรสุ่มตรวจ จะได้มีหลักฐานในการยืนยันความเป็นเจ้าของ ซึ่งแน่นอนว่าขั้นตอนดังกล่าวนี้ ผู้โดยสารสามารถเลือกได้ว่าจะแจ้งหรือไม่แจ้ง

โดยหากไม่แจ้งและหากเกิดการสุ่มตรวจ หากเราสามารถแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เชื่อได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ เป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมาจากประเทศไทย เช่นมีใบเสร็จ ใบรับประกัน หรือ ใบยืมของ ถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์ ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

 

สรุปรายละเอียดสาระสำคัญที่นักเดินทางจะต้องทราบ

1.สำหรับผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศ ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน ที่จะสามารถได้รับการยกเว้นอากร คือของส่วนตัวที่นำเข้ามาพร้อมกับตน สำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนพอสมควร ต้องมีราคารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท

2. หากซื้อของเหล่านี้โดยไม่เกินปริมาณที่กำหนด ให้ได้รับการยกเว้นอากรด้วย ได้แก่ บุหรี่ 200 มวน หรือ ซิการ์ หรือ ยาเส้น อย่างละ 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด 250 กรัม แต่บุหรี่ต้องไม่เกิน 200 มวน สุรา 1 ลิตร

3. หากสิ่งของที่ผู้โดยสารนำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน ในวันเดินทางมาจากต่างประเทศ มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท หรือเป็นของที่มีมูลค่าเกินกว่า 200,000 บาท และนำติดตัวเข้ามาเพียงชิ้นเดียว ให้อยู่ในอำนาจของพนักงานศุลกากรที่ดูแลโดยตรง ต้องจัดเก็บอากรปากระวาง ประกอบด้วย อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)

4.ส่วนสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง หรือร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารผู้โดยสารขาออก ณ สนามบิน จะต้องนำออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น หากนำกลับเข้ามาให้ผ่านการตรวจที่ช่องแดง (Goods to Declare) และชำระอากร

5.ในกรณีเดินทางออกนอกประเทศ หากจะนำของมีค่าออกไป เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา ควรแจ้งต่อพนักงานศุลกากร ณ ห้องที่ทำการศุลกากรบริเวณห้องผู้โดยสารขาออก โดยต้องนำภาพถ่ายของสิ่งของที่นำมาแจ้งจำนวน 2 ชุด เจ้าหน้าที่จะมอบใบรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไป

6.เมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย ให้แสดงใบรับแจ้งของมีค่าต่อพนักงานศุลกากรช่องแดงในวันเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อขอรับการยกเว้นอากรในฐานะของใช้ส่วนตัว โดยต้องเป็นของเก่าใช้แล้ว และมีจำนวนพอสมควรแก่การเดินทาง

7.หากเป็นของมีค่าหรือของส่วนตัวที่นำติดตัวไปขณะเดินทางออกนอกประเทศ ที่ใช้เป็นปกติวิสัยในระหว่างการเดินทาง หรือเครื่องประดับการแต่งกายตามปกติ ไม่ต้องแจ้งต่อพนักงานศุลกากร

ความคิดเห็น