ติดตามเรา
  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน

 • พักหรู 6 ดาว The Venetian Macao Resort Royal Suite บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ  ณ  ภัตตาคาร Cafe’ Deco , สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ฮ่องกง – Symphony of Light นั่งกระเช้า 360 พระใหญ่โป่วหลิน พระแชกงหมิว
  เดินทาง:  กรกฎาคม– ตุลาคม 62
  ระยะเวลา:  4วัน3คืน
  ประเทศ:  ฮ่องกง/มาเก๊า
  รหัส:   CTSCX1


เริ่ม:27,900 บ.

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน

        ราคาเริ่มต้น (บาท)   27,900

เดินทาง : กรกฎาคม– ตุลาคม 62

                  สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์

        กรุ๊ปคณะ  25-32 ท่าน/คณะ

              ที่พัก

The Venetian Macau Hotel & Resort ระดับ 6 ดาว 1 คืน  
Eaton Hong Kong Hotel หรือ Empire Kowloon Hotel 2 คืน หรือระดับเดียวกัน

               รถโค้ช

บริการด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถเป็นไปตามจำนวนผู้โดยสาร

               อาหาร

อาหารเช้า 3 มื้อ/อาหารกลางวัน 3 มื้อ/อาหารค่ำ 1 มื้อ 

*หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)

               ขาไป 

CX616

กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG)

06.35 – 10.25 น.

CX700

กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG)

08.15 – 12.10 น.

คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)

                ขากลับ

CX613

ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK)

18.35 – 20.35 น.

CX703

ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK)

19.50 – 21.50 น.

CX617

ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK)

21.35 – 23.30 น.

CX709

ฮ่องกง (HKG)  -   กรุงเทพ (BKK)

22.25 – 00.20 +1 น.

 

 

     

  

วันที่

โปรแกรม

อาหาร

ที่พัก

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

หรือเทียบเท่า

1

ฮ่องกง – มาเก๊า – โรงแรม เดอะ เวเนเชี่ยน                                                                                                     

x

L

x

The Venetian Macao Hotel & Resort 6*

2

วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ฮ่องกง – Symphony of Light

ABF

L

D

Eaton Hong Kong Hotel 4*

3

วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ฮ่องกงจิวลี่ –อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

DS

L

x

Eaton Hong Kong Hotel 4*

4

กระเช้านองปิง Standard – ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – City Gate Outlet – กรุงเทพฯ     

DS

L

x

-

วันแรก             กรุงเทพฯ - ฮ่องกง –  นองปิง                                                                                                                          (-/L/-)

   03.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกันตามเวลานัดหมาย  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการ บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) 

     **สังเกตป้าย Smiletrip888 ** พนักงานต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สายการบินการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน ทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทไม่สามารเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้องการอาหารพิเศษซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วันหากถึงวันเดินทางมีลูกค้าบางท่านไม่สามารถเดินทางได้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการเช็คอิน

   ......... น.   ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX616 06.35 – 10.25 น., CX700 08.15 – 12.10

   ......... น.   ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

   กลางวัน  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  มื้อที่1

                       หลังรับประทานอาหาร นำท่าน เดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ อันทันสมัยโดยใช้เวลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม.

                       เดินทางถึงมาเก๊า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นรถบัส)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก The Venetian Macao Hotel & Resort โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว  ให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหารมากมายและอีกหนึ่งความคลาสสิคคือการ ล่องเรือกอนโดลาในลำน้ำแห่งเวนิส ฟังการขับขานอันไพเราะของนายท้ายเรือที่ทำหน้าที่พาเราล่องเรือ
**สำหรับค่าล่องเรืออยู่ที่ 118MOP$/ท่าน ต่อการนั่งเรือชมบรรยากาศเวนิสจำลองไม่เกิน 10 นาที**

 

                        อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกต่อการช้อปปิ้งและชมความงามของโรงแรม The Venetian Macao Hotel & Resort

                       ที่พัก   The Venetian Macao Hotel & Resort 6 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://www.venetianmacao.com   Room Type: Royale Suite
                       (ห้องแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง)

 

 

 

วันที่สอง          วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – นั่งรถบัสสู่ฮ่องกง –  Symphony of Light  (ABF/L/D)                                                
 

เช้า      อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ  ณ  ภัตตาคาร Cafe’ Deco ภายในโรงแรม  มื้อที่ 2

   หลังรับประทานอาหาร นำท่านสัมผัสกับ เมืองมาเก๊า (Macau) ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊า มีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชม ตลอดจนวิถี    ชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็นชื่อ “มาเก๊า” มีที่มาจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า “อาม่า” มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ “เอ้าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรือลำเล็กๆ ที่ยอมให้หลิงม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในคำสั่งฟ้าของหลิงม่าทำให้เรือที่เธอโดยสารมา เข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทันทีที่หลิงม่าก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน

นำท่าน ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (Kun Iam Statue) ซึ่งโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า เนื่องในโอกาสที่ส่งมอบ มาเก๊าคืนให้กับจีน นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple Macau) เป็นหนึ่งในสามวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊าสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13วัดแห่งนี้มีพระสงฆ์จีนจำวัดอยู่ด้วย เมื่อก้าวเข้าสู่ประตูก็ถือว่าก้าวเข้าสู่ความมงคล เนื่องจากด้านข้างประตูมีท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่คอยปกปักรักษาวัดอยู่ข้างละ 2 ตนจุดเด่นของวัดนี้คือ เรื่องโชคลาภและการเงิน

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  มื้อที่3

 

                นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul's) โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป นำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่แรกของ  ชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม

จากนั้นนำท่านสู่ เซนาโด้ สแควร์ มาเก๊า (Senado Square หรือ Senate Square) เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมายเมื่อถึงเวลานัดหมาย

 16.00 น.     เดินทางสู่ฮ่องกงโดย รถบัสข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (Hong Kong Zhuhai Macau Bridge) เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ที่เชื่อมเขตปกครองพิเศษอย่าง ฮ่องกง มาเก๊า และจูไห่เข้าไว้ด้วยกัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เริ่มสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2552 และเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 9 ปี ใช้งบก่อสร้างมากถึง 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 6 แสนล้านบาท โดยสะพานแห่งนี้เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาพื้นที่เกรตเตอร์ เบย์ (Greater Bay Area) ที่เชื่อมต่อมาจากโครงข่ายถนนเดิมของมาเก๊า-จูไห่ และจากฝั่งฮ่องกง โดยใช้เหล็กในการก่อสร้างสะพานถึง 420,000 ตัน ซึ่งสามารถนำไปสร้างหอไอเฟลได้อีกถึง 60 แห่งเลยทีเดียว นับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดทางวิศวกรรมของจีนเลยก็ว่าได้ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวของทะเลอันไกลโพ้นราวกับว่าท่านได้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกัน

16.45 น.     เดินทางถึง ฮ่อองกง หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ภัตคารอาหาร

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อที่4

                       นำท่านชม Symphony of Light การแสดงแสง สี เสียง ซึ่งทาง Hong Kong Tourism Board จัดขึ้นเพื่อเป็นการ โปรโมทการท่องเที่ยวของฮ่องกง โดยร่วมกับอาคารสูงทั้งสองฝั่งของอ่าววิคตอเรีย 44 อาคารที่มีรูปทรงแตกต่างกันตามหลักฮวงจุ้ยประดับไฟด้านบน จากนั้นจะมีการยิงแสงเลเซอร์และแสงไฟต่างๆ ประกอบเสียงเพลงและคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จีนกลาง ฯลฯ สลับวันกันไป Guinness World Records ได้บันทึกว่า Symphony of Lights เป็นงานแสดงแสงสีเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจุดที่เหมาะในการชม Symphony of Lights มากที่สุดก็คือริมฝั่งเกาลูน

ที่พัก       Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong

 

วันที่สาม     วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ฮ่องกงจิวลี่ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย                                    (DS/-/-)

       เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  (แบบติ่มซำ)    มื้อที่ 5

      

จากนั้นนำท่านสู่  วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค (Che Kung Temple)  ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆมาให้ และวัดนี้ยังเป็นจุดหมายของนักธุรกิจที่อยากสมหวังในเรื่องงาน ทำธุรกิจราบรื่นเนื่องจาก *แชกง*ขึ้นชื่อว่าเป็นเซียนผู้ผดุงความยุติธรรม ซื่อสัตย์และรบชนะเสมอ สาเหตุที่วัดนี้ชื่อว่าวัด *กังหัน*เพราะเป็นสัญลักษณ์ในการปัดเป่าเรื่องร้ายให้ออกจากผู้ที่มาไหว้นั่นเอง  และในวัดกังหันยังมีอีก 2 จุดที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบคือ จุดไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย หรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาอยู่ด้านซ้ายมือองเทพเจ้าแชกง และเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยหรือเทพเจ้าโชคลาภทั้ง 5 องค์อยู่ด้านขวาของเทพเจ้าแชกง ในจุดนี้มีก้อนเงินทองแบบจีนให้เรานำกลับไปตั้งบูชาไว้ที่บ้านได้ด้วย

นำท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น (Repulse Bay) ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมี วัดเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ประดิษฐานอยู่ทั้งโพธิสัตว์กวนอิมที่เป็นที่เคารพศรัทธาและขึ้นชื่อเรื่องการขอลูก องค์เทียนโฮ่วที่เป็นที่เคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ปกปักรักษาคนเดินทาง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยที่ผู้คนนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบัตรลุบรูปปั้นท่าน
องค์พระสังกัจจายน์ที่ชาวจีนเชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาที่เชื่อว่าเมื่อข้ามสะพานไปแล้วจะเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ที่มีสัญลักษณ์มงคลอยู่หลายอย่าง เช่น แพะสามตัว ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตที่ดี เทพแห่งความรัก ที่ผู้คนนิยมไปขอเรื่องคู่ครองโดยนำริบบิ้นสีแดงไปผูกไว้รูปปั้นปลา ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในการโยนเหรียญเข้าปากปลาและมีอาคารคล้ายเก๋งจีนซึ่งมีคำมงคล 100ตัวอักษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยู่หลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต

 

จากนั้นนำท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลรี่ (HKJ) ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้

 

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  มื้อที่6

 

หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน(Nathan Road) เส้นทางช้อปปิ้งตั้งแต่จิมซาจุ่ยยาวจนถึงมงก๊ก โดยจะมีเสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆมากมายที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง Giordano,G2000,ZARA แล้วยังมีร้านขายมือถือ,กล้อง,ร้านอาหาร และร้านขนมเป็นต้นหรือเราจะเดินข้ามไปยังฝั่งถนน แคนตั้น (Canton Road) เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมภายในห้าง Harbour City แหล่งรวมสินค้าสำหรับนักช้อปปิ้งตัวยง มีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Louis Vuitton, Dior , Gucci , Chanel , Hermes ฯลฯก็ต้องมาที่ถนนสายนี้ส่วนราคาก็ถูกกว่าเมืองไทยพอสมควร แถมยังมีแบบใหม่ๆมาให้เลือกอย่างจุใจ หรือจะเลือกเดินต่อไปยังOcean Terminal ซึ่งอยู่ภายในอาคารเดียวกันก็ได้มีร้านของเล่นอย่าง Toy R’us ไว้คอยเอาใจคุณหนูๆอีกด้วย

                       ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง*** ได้เวลานัดหมายนำท่านกลับโรงแรมที่พัก

                        ที่พัก          Eaton Hong Kong Hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน https://www.eatonworkshop.com/hotel/hong-kong

 

วันที่สี่              กระเช้านองปิง Standard – ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง City Gate – กรุงเทพฯ       (DS/L/-)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ) มื้อที่7  บริการท่านด้วยโจ๊กตำรับฮ่องกง และติ่มซำ ต้นตำหรับรสชาติกวางตุ้ง แท้ๆ 

                       หลังรับประทานอาหารแล้ว นำท่านเดินทางไปสักการะ พระใหญ่บนเกาะลันเตา เกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง นำท่าน นั่งกระเช้า (Ngong Ping Cable Car Standard) จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ใช้เวลานั่งประมาณ 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของ หมู่บ้านนองปิง (Ngong Ping Village) เป็นหมู่บ้านที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน มีบรรยากาศสบายๆและมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก,หอพระพุทธประวัติที่นำเสนอเรื่องราวของพระพุทธประวัติจากหมู่บ้านนองปิงเดินตรงไปท่านจะพบกับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระใหญ่บนเกาะลันเตา (Tian Tan Buddha Statue) องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กำลังถวายสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตว์สู่นิพพาน ด้านล่างของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น 3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี*

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่8

หลังอาหาร นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ห้างดัง City gate Outlet Mall หนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงที่ใครมาแล้วต้องแวะช้อปปิ้งกระจายให้ได้ เพราะซิตี้เกตส์แห่งนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 80 ร้าน เช่น Esprit outlet, Guess outlet, Coach Factory, Crocs Outlet ฯลฯ ที่พร้อมนำสินค้ามาลดราคา 30-70%กันตลอดทั้งปี ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง**

......... น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX613 (1835-2035),CX703 (1950-2150), CX617 (2135-2330), CX709 (2225-0020+1) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ2ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า12ปีพักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

มีเตียง+

1ผู้ใหญ่

มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

23 – 26 ต.ค. 62

27,900

27,900

26,900

25,900

10,000

 

 

 

 

 

 

** เด็กทารก 0 – 2 ปี ราคา 7,000 บาท **

*** ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋า ***

 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 2. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า

** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเองTWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก

** สำหรับ The Venetian Macau Resort บริษัทสวงนสิทธิ์ในการจองห้องเป็นแบบ Royale Suite ทุกห้อง(ห้องแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง) ทั้งนี้ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ประสานงานทำการรีเควสให้กับทางลูกค้า สุดท้ายการจัดห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรม

 1. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 3. ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 4. หัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัมหรือเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
 5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ 120 HKD/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาลชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ทันทีหลังการจอง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตและหลักฐานการโอนเงิน เพื่อทำการจอง  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน หากไม่มีการชำระมัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน

เงื่อนไขการยกเลิก          

 1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30วัน คืนเงินมัดจำบางจำนวน หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ทางบริษัทได้มัดจำตั๋วกับสายการบินแล้ว หรือ ทางบริษัทได้มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ว
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บมัดจำ 80% ของจำนวนเงินมัดจำ
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี ยกเว้นกรณีหาคนมาเดินทางแทนได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วเรือ ได้ทำการออกแล้วและต้องทำการแก้ไขชื่อ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิง ในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้
 8. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน, คืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 9. เมื่อทานตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วทั้งหมด
 10. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ
 11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษัทจะแก้ไขให้ดีที่สุด
 4. หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง
 6. กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 7. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 8. ** ออกเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์) **
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
 10. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือ ร้านจิวเวอร์รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม 2,500 บ. / ท่าน (ในกรณีลูกค้าไม่ไปซิตี้ทัวร์ตามโปรแกรมทัวร์ที่มีเท่านั้น) กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 11. ในกรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่  บริษัทแจ้งข้างต้น

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top