ติดตามเรา
  ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์

 • พักหรู 6 ดาว The Venetian Macao Resort Royal Suite วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์ บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ  ณ  ภัตตาคาร Cafe’ Deco ช้อปปิ้ง จิมซ่าจุ่ย City Gate Outlet บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ นั่งกระเช้า 360 พระใหญ่โป่วหลิน พระแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์
  เดินทาง:  12 - 15 , 13 - 16 เมษายน 2562
  ระยะเวลา:  4วัน3คืน
  ประเทศ:  ฮ่องกง/มาเก๊า
  รหัส:   CTSCX1-songkrand


 

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน 3คืน สงกรานต์

ราคาเริ่มต้น (บาท) 36,900

เดินทาง : 12 - 15 , 13 - 16 เมษายน 2562

สายการบิน  คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์

กรุ๊ปละ 25 ท่าน/คณะ

ที่พัก

Eaton Hong Kong Hotel หรือระดับเดียวกัน 4 ดาว 2 คืน

The Venetian Macau Hotel & Resort ระดับ 6 ดาว 1 คืน

รถโค้ช

บริการด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถเป็นไปตามจำนวนผู้โดยสาร

อาหาร

อาหารเช้า 3 มื้อ/อาหารกลางวัน 4 มื้อ/อาหารเย็น 1 มื้อ*หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันที่ 12-15 เมษายน 62

ขาไป

CX616

กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG)

06.40 – 10.15 น.

ขากลับ

CX613

กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง  (HKG)

17.55 – 20.00 น.

วันที่ 13-16 เมษายน 62

  ขาไป

CX700

ฮ่องกง  (HKG)  -  กรุงเทพ (BKK)

08.15 – 12.10 น.

ขากลับ

CX703

ฮ่องกง  (HKG) -  กรุงเทพ (BKK)

19.50 – 21.45 น.

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ มอบเอกสาร และ อธิบายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ชั่วโมง

 

 

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ - ฮ่องกง –  นองปิง                      (-/L/D)

04.00 น.    คณะเดินทางพร้อมกันตามเวลานัดหมาย  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการ บินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)  **สังเกตป้าย Smiletrip888 ** พนักงานต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สายการบินการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน ทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทไม่สามารเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้องการอาหารพิเศษซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วันหากถึงวันเดินทางมีลูกค้าบางท่านไม่สามารถเดินทางได้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการเช็คอิน

06.40 น.   ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX616 

10.15 น.   ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา

กลางวัน   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  มื้อที่1

13.00 น.   หลังรับประทานอาหารแล้ว นำท่านเดินทางไป สักการะพระใหญ่บนเกาะลันเตา เกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง นำท่าน นั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ใช้เวลานั่งประมาณ 25 นาทีท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงเป็นหมู่บ้านที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน มีบรรยากาศสบายๆและมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก,หอพระพุทธประวัติที่นำเสนอเรื่องราวของพระพุทธประวัติจากหมู่บ้านนองปิงเดินตรงไปท่านจะพบกับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Tian Tan Buddha Statueองค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กำลังถวายสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ ซึ่งทั้งหมดคือหนทางที่จะพาสรรพสัตว์สู่นิพพาน ด้านล่างของพระใหญ่มีอาคาร 3 ชั้น บริเวณชั้น 3 มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิงในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี*

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามขอเกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่งส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือแห่งนี้ ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island),นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories),เกาลูน(Kowloon),เกาะลันเตา(Lantau Island)และเกาะเล็กๆอีก 235เกาะฮ่องกงถึงเป็นเพียงดินแดนเล็กๆแต่ก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ประเพณี วิถีชีวิตและความทันสมัย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อที่2

ที่พัก   Eaton Hong Kong Hotel 4*

 

วันที่สอง  วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ -วัดแชกงหมิว-ฮ่องกงจิวลี่-อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  (B/L/-)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ)  มื้อที่ 3
 

นำท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ประดิษฐานอยู่ทั้งโพธิสัตว์กวนอิมที่เป็นที่เคารพศรัทธาและขึ้นชื่อเรื่องการขอลูก องค์เทียนโฮ่วที่เป็นที่เคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ปกปักรักษาคนเดินทาง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยที่ผู้คนนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบัตรลุบรูปปั้นท่าน องค์พระสังกัจจายน์ที่ชาวจีนเชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาที่เชื่อว่าเมื่อข้ามสะพานไปแล้วจะเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ที่มีสัญลักษณ์มงคลอยู่หลายอย่าง เช่น แพะสามตัว ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตที่ดี เทพแห่งความรัก ที่ผู้คนนิยมไปขอเรื่องคู่ครองโดยนำริบบิ้นสีแดงไปผูกไว้รูปปั้นปลา ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในการโยนเหรียญเข้าปากปลาและมีอาคารคล้ายเก๋งจีนซึ่งมีคำมงคล 100ตัวอักษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยู่หลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต
 

หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค  ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆมาให้ และวัดนี้ยังเป็นจุดหมายของนักธุรกิจที่อยากสมหวังในเรื่องงาน ทำธุรกิจราบรื่นเนื่องจาก *แชกง*ขึ้นชื่อว่าเป็นเซียนผู้ผดุงความยุติธรรม ซื่อสัตย์และรบชนะเสมอ สาเหตุที่วัดนี้ชื่อว่าวัด *กังหัน*เพราะเป็นสัญลักษณ์ในการปัดเป่าเรื่องร้ายให้ออกจากผู้ที่มาไหว้นั่นเอง  และในวัดกังหันยังมีอีก 2 จุดที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบคือ จุดไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย หรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาอยู่ด้านซ้ายมือองเทพเจ้าแชกง และเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยหรือเทพเจ้าโชคลาภทั้ง 5 องค์อยู่ด้านขวาของเทพเจ้าแชกง ในจุดนี้มีก้อนเงินทองแบบจีนให้เรานำกลับไปตั้งบูชาไว้ที่บ้านได้ด้วย

 
12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  มื้อที่4

จากนั้นนำท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง การช้อปปิ้งถือเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเยือนฮ่องกงสำหรับท่านที่เลือกพัก Eaton Hotel  สามารถเลือกมาช้อปปิ้งสินค้าระดับ Hi End ณ ห้างดัง Ocean Terminal / Heritage 1881 สามารถนั่งรถแท๊กซี่ประมาณ 10-15 นาที ตลอดเส้นทางถนนช้อปปิ้งแล้วมาจบที่ Harbour City ภายในมีร้านค้าอีก 450ร้านค้าและอีกกว่า50ร้านอาหาร 2โรงภาพยนต์และยังเป็นท่าเรือสำราญขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ภายในเต็มไปด้วยร้านค้าอาทิเช่น Prada และ Louis Vuitton ยาวไปจนถึง Uniqlo และ Zara ไม่ว่าท่านอยากช้อปปิ้งอะไรฮ่องกงมีให้เลือกสรรอย่างครบครัน 

***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง***

ที่พัก  Eaton Hong Kong Hotel 4* 

 

วันที่สาม   ฮ่องกง – มาเก๊า – โรงแรม เดอะ เวเนเชี่ยน                            (B/L/-)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซำ)   มื้อที่ 5

10.30 น.   นำท่านเดินทาง สู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ อันทันสมัยโดยใช้เวลาการ เดินทางประมาณ 1 ชม.

11.30 น.   เดินทางถึงมาเก๊า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
 
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  มื้อที่6
 
บ่าย   หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก The Venetian Macao Hotel & Resort โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ให้ทุกท่านได้พักผ่อน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหารมากมายและอีกหนึ่งความคลาสสิคคือการ **ล่องเรือกอนโดลาในลำน้ำแห่งเวนิส ฟังการขับขานอันไพเราะของนายท้ายเรือที่ทำหน้าที่พาเราล่องเรือสำหรับค่าล่องเรืออยู่ที่ 118MOP$/ท่านต่อการนั่งเรือชมบรรยากาศเวนิสจำลองไม่เกิน 10 นาที*
 
 

อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกต่อการช้อปปิ้งและชมความงามของโรงแรม The Venetian Macao Hotel & Resort

  

 
ที่พัก   The Venetian Macao Hotel & Resortระดับ 6 ดาว หรือเทียบเท่า
 
 

วันที่สี่    วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ฮ่องกง -  กรุงเทพฯ                     (B/L/-) 

เช้า   อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ  ณ  ภัตตาคาร Cafe’ Deco ภายในโรงแรม  มื้อที่ 7

หลังรับประทานอาหาร นำท่านสัมผัสกับเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊า มีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชม ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็นชื่อ “มาเก๊า” มีที่มาจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า “อาม่า” มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ “เอ้าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรือลำเล็กๆ ที่ยอมให้หลิงม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในคำสั่งฟ้าของ

หลิงม่าทำให้เรือที่เธอโดยสารมา เข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทันทีที่หลิงม่าก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน

นำท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซึ่งโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า เนื่องในโอกาสที่ส่งมอบ มาเก๊าคืนให้กับจีน นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมเป็นหนึ่งในสามวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊าสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13วัดแห่งนี้มีพระสงฆ์จีนจำวัดอยู่ด้วย เมื่อก้าวเข้าสู่ประตูก็ถือว่าก้าวเข้าสู่ความมงคล เนื่องจากด้านข้างประตูมีท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่คอยปกปักรักษาวัดอยู่ข้างละ 2 ตนจุดเด่นของวัดนี้คือ เรื่องโชคลาภและการเงิน หลังจากนั้นนำท่านชมความงามของ*เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง* ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ริมทะเล มีความสูงกว่า 20เมตร ประเทศโปตุเกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่มาเก๊าในโอกาสส่งมอบมาเก๊าคืนสู่ จีนจุดเด่นคือโชคลาภทุกๆด้าน

นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป นำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม จากนั้นนำท่านสู่ เซนาโด้แสควร์ เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมายเมื่อถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  มื้อที่8   

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่  

15.15 น.    นำท่านนั่งเรือเฟอรี่เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติฮ่องกง ซึ่งท่านสามารถผ่านพิธิตรวจคนเข้าออกเมืองแค่ครั้งเดียวที่มาเก๊า เมื่อไปถึงสนามบินฮ่องกง ท่านไม่ต้องผ่านพิธีตรวจคนเข้าออกเมืองแล้ว สามารถไปที่ประตูรอขึ้นเครื่องบินได้เลย

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

*12-15 เมษายน 62 *  CX 613 เวลา 17.55 น.

*13-16 เมษายน 62 *  CX 703  เวลา 19.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

มีเตียง+

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

12-15  เมษายน 62

36,900

36,900

35,900

34,900

11,000

13 -16 เมษายน 62

38,900

38,900

37,900

36,900

13,000

 

 

 

 

 

 

 

 

** เด็กทารก 0-2 ขวบ ราคา 7,000 บาท **

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

2. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า ** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพักสำหรับ The Venetian Macau Resort บริษัทสวงนสิทธิ์ในการจองห้องเป็นแบบ Royale Suite ทุกห้องทั้งนี้ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ประสานงานทำการรีเควสให้กับทางลูกค้า สุดท้ายการจัดห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรม

3. สำหรับ The Venetian Macau Resort บริษัทสวงนสิทธิ์ในการจองห้องเป็นแบบ Royale Suite ทุกห้อง (ห้องแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง)

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ

5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

6.ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ

7.หัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

8.ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน

9.ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

2.ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)

3.ค่าทำหนังสือเดินทาง

4.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว

5.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)

6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณ คนละ 120 HKD/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top