ติดตามเรา
  ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 3วัน 2คืน

 • นั่งกระเช้า 360 องศา,ไหว้พระใหญ่ ช้อปปิ้ง City Gate Outlet , ชม Symphony of Light เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์
  เดินทาง:  11-13 / 12-14 ต.ค 62
  ระยะเวลา:  3 วัน 2 คืน
  ประเทศ:  ฮ่องกง
  รหัส:   CTSEK8


เริ่ม:19,900 บ.

    

โปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง  กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน

ราคาเริ่ม 19,900/ท่าน (บาท)

เดินทาง ตุลาคม2562

สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

กรุ๊ปคณะ 21-26 ท่าน/คณะ

ที่พัก

ระดับ 4 ดาว 2 คืน Eaton Hotel / Stanford Hotel Mongkok หรือเทียบเท่า

รถโค้ช

บริการด้วยรถโค้ชซึ่งมีขนาดของรถเป็นไปตามจำนวนผู้โดยสาร

อาหาร

4มื้อ *หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

ขาไป

EK384

กรุงเทพ (BKK) - ฮ่องกง (HKG)

14.00 – 18.05 น.

ขากลับ

EK385

ฮ่องกง (HKG) - กรุงเทพ (BKK)

21.30 – 23.45 น.


 

 

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3-4 ชั่วโมง

 

 

 

วันที่

โปรแกรม

อาหาร

ที่พัก

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

หรือเทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

x

x

D

Eaton Hotel

2

นั่งกระเช้านองปิง-พระใหญ่โปวลิน-ซิตี้เกตเอาต์เลต

DS

x

x

Eaton Hotel

3

เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – HKJ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - กรุงเทพฯ

BF

L

x

-

 

วันแรก         กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport              (-/-/D)

10.30 น.            คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

**สังเกตป้าย Smiletrip888 ** พนักงานต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สายการบินการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน ทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางบริษัทไม่สามารเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้องการอาหารพิเศษซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วันหากถึงวันเดินทางมีลูกค้าบางท่านไม่สามารถเดินทางได้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการเช็คอิน

14.00 น.     เดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK384  (เวลาเดินทาง14.00-18.05)

18.05 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับประเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามขอเกาะฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาสืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่งส่งขายเป็นสินค้าออก โดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุดของแผ่นดินจีน เกาะฮ่องกงคือดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศจีนมณฑลกวางตุ้ง ต่อมาเกิดปัญหาเรื่องการค้าฝิ่นในแถบกวางตุ้งตอนใต้ จนทำให้เกิดสงครามฝิ่นครั่งที่ 1 ขึ้นในพ.ศ.1839 และครั้งที่ 2นี่เองอังกฤษได้บีบให้จีนทำสัญญา โดยให้อังกฤษเช่าเกาะฮ่องกงทั้งหมดเป็นเวลา 99 ปี

                 ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island), นิวเทอร์ริทอรีส์(New Territories), เกาลูน(Kowloon), เกาะลันเตา(Lantau Island) และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ  ฮ่องกงถึงเป็นเพียงดินแดนเล็กๆแต่ก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ประเพณี วิถีชีวิตและความทันสมัย

ค่ำ         อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

20.00 น.      หลังรับประทานอาหารเย็นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว   

                    หากยังไม่ง่วงอยากออกมาเดินเล่นสำรวจเส้นทางเพื่อการช้อปปิงก็เชิญได้ตามสะดวกคะ เพราะโรงแรมที่

                                เราพักอยู่แหล่งช้อปปิ้งสามรถเดินเล่นได้อาทิเช่น Temple Street / Lady Market ตลาดกลางคืนย่านมงก๊ก

ที่พัก    Eaton Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

 

วันที่สอง       นั่งกระเช้านองปิง-พระใหญ่โปวลิน-ซิตี้เกตเอ้าท์เลท - Symphony of light                                   (DS/-/-) 

08.30 น.          รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ (มื้อที่ 2)

09.00 น.         นำท่านออกเดินทางไปยัง เกาะลันเตา  เกาะใหญ่ที่สุดของฮ่องกง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกงแล้ว นำท่าน นั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ำทะเล 371เมตร จากนั้นนำท่าน กราบนมัสการขอพรกับองค์ Tian Tan Buddha Statue องค์พระใหญ่สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 202 ตันและสูง 24 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่ก็เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกง ต้องใช้เวลาสร้างนานกว่า 12ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ รอบข้างขององค์พระใหญ่มีเทวดา 6 องค์กำลังถวายสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีความหมายแทนความดี ความเมตตา ความอดทน ความสงบ ความมีสมาธิ

12.30 น.      อิสระอาหารกลางวัน ให้ท่านได้เลือกทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย @ City Gate Outlet

                   City Gate Outlet ซึ่งเป็นศูนย์การค้าเอาต์เลตส์ขนาดใหญ่มีสินค้าแบรนด์ชั้นนำให้ท่านได้ช้อปกระจาย เช่น GAP / BURBERRY/ BALLY/COACH                       /SKECHER/ARMANI OUTLET /BROOK BROTHER OUTLET และสินค้าอื่นอีกมากมายที่นำมาลดราคากันถึง 30-70%กันตลอดทั้งปี เมื่อถึง                         เวลานัดหมาย 17.45 น. นำท่านเดินทางชมแสงสีเสียง The Symphony of Lightชมการยิงเลเซอร์จากตึกสูงประกอบแสงสีเสียงตระการตา

                   (ใช้เวลาแสดงประมาณ 15นาที) เดินเล่นริมอ่าววิคตอเรียชมความงดงามยามค่ำคืนของเกาะฮ่องกงและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับการมาเยือนฮ่องกง                     ของท่านในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก (อิสระอาหารเย็น)

                 

                  สำหรับท่านที่ต้องไป Hongkong Disney Land ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าสวนสนุกจากทางเราได้ หลังจากที่ลงมาจากกระเช้าแล้วจะมีหัวหน้าทัวร์หรือไกด์พาท่านนั่งรถไฟไป 1 สถานีจากซิตี้เกตเพื่อไปยังสวนสนุก สำหรับเวลากลับท่านสามารถนั่งรถไฟกลับด้วยตัวท่านเองซึ่งจะมีไกด์แนะนำในการขึ้นรถ หรือหากท่านต้องการรถรับส่งสามารถสอบถามราคารถเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่

 

ท่านสามารถเลือกซื้อบัตรเข้าสถานที่ต่าง ๆ เป็น Option เสริมจากเราได้ ดังนี้

 •  จำหน่ายบัตร Hong Kong Disneyland

      1 Day pass (แบบ 1 วัน)  ผู้ใหญ่ 2,400 บาท             เด็ก(3-11ปี) 1,800 บาท

     2 Day pass (แบบ 2 วัน)   ผู้ใหญ่ 3,150 บาท           เด็ก(3-11ปี) 2,350 บาท

 •  จำหน่ายบัตรเข้าบัตรเข้าโอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง Ocean Park Hongkong

ผู้ใหญ่ 1,790 บาท           เด็ก (3-11ปี)  950 บาท

พักที่                     Eaton Hotel / Stanford Hotel Mongkok หรือระดับ 4ดาวเทียบเท่ากัน

วันที่สาม       เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – HKJ – วัดแชกงหมิว – วัดฮงฮำ-กรุงเทพฯ                                               (ABF/L/-)

08.30 น.         รับประทานหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก (บุฟเฟต์นานาชาติ มื้อที่3)

                        นำท่านสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น (Repulse Bay) ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมี วัดเทียนโฮ่ว (Tin Hau Temple) ในวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ประดิษฐานอยู่ทั้งโพธิสัตว์กวนอิมที่เป็นที่เคารพศรัทธาและขึ้นชื่อเรื่องการขอลูก องค์เทียนโฮ่วที่เป็นที่เคารพศรัทธาในฐานะเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ปกปักรักษาคนเดินทาง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยที่ผู้คนนิยมมาขอโชคลาภโดยใช้มือหรือธนบัตรลูบรูปปั้นท่าน องค์พระสังกัจจายน์ที่ชาวจีนเชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปแบบไทย สะพานแห่งการต่อชะตาที่เชื่อว่าเมื่อข้ามสะพานไปแล้วจะเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ที่มีสัญลักษณ์มงคลอยู่หลายอย่าง เช่น แพะสามตัว ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตที่ดี เทพแห่งความรัก ที่ผู้คนนิยมไปขอเรื่องคู่ครองโดยนำริบบิ้นสีแดงไปผูกไว้รูปปั้นปลา ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในการโยนเหรียญเข้าปากปลาและมีอาคารคล้ายเก๋งจีนซึ่งมีคำมงคล 100ตัวอักษรเป็นภาษจีนโบราณติดอยู่หลายท่านนิยมไปอธิษฐานขอพรเพื่อให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต

                     

 

                     นำท่านสู่ ร้านฮ่องกงจิวเวอร์ลี่ (HKJ) ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่วัดเชอกุงซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อ         

                    หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค (Che Kung Temple) ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆมาให้ และวัดนี้ยังเป็นจุดหมายของนักธุรกิจที่อยากสมหวังในเรื่องงาน ทำธุรกิจราบรื่นเนื่องจาก *แชกง*ขึ้นชื่อว่าเป็นเซียนผู้ผดุงความยุติธรรม ซื่อสัตย์และรบชนะเสมอ สาเหตุที่วัดนี้ชื่อว่าวัด *กังหัน*เพราะเป็นสัญลักษณ์ในการปัดเป่าเรื่องร้ายให้ออกจากผู้ที่มาไหว้นั่นเอง  และในวัดกังหันยังมีอีก 2 จุดที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบคือ จุดไหว้ไท้ส่วยเอี๊ย หรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาอยู่ด้านซ้ายมือองเทพเจ้าแชกง และเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยหรือเทพเจ้าโชคลาภทั้ง 5 องค์อยู่ด้านขวาของเทพเจ้าแชกง ในจุดนี้มีก้อนเงินทองแบบจีนให้เรานำกลับไปตั้งบูชาไว้ที่บ้านได้ด้วย

13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร (มื้อที่ 4)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไท่ซิน (Wong Tai Sin) หรือ อีกหนึ่งวัดสำคัญสำหรับการมาขอพรเรื่องสุขภาพ และความรัก วัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีมีการออกแบบตามหลัดฮวงจุ้ย ซึ่งประกอบด้วย 5 ธาตุ ได้แก่ ศาลาสัมฤทธิ์ (โลหะ) หอเก็บคัมภีร์ (ไม้) น้ำพุหยักหยิก (น้ำ) ศาลเจ้าหยูฮวง (ไฟ) ซึ่งเป็นที่บูชาพระพุทธรูปที่ถือตะเกียงแห่งแสงสว่าง และกำแพงดิน (ดิน) *หว่องต้าเซียน* หรือเทพเจ้าแห่งสุขภาพดี คนที่เดินทางมาที่นี่มักมาขอพระให้สุขภาพดีหรือหายจากการเจ็บป่วย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลาของเทพเจ้าหยุคโหลว หรือ เทพเจ้าด้ายแดง ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก คนโสดมักมาขอพรให้มีเนื้อคู่และคนที่มีคู่แล้วก็มาขอให้รักกันนานๆ

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยหรือถนน Canton Road ซึ่งบนถนนเส้นนี้ เป็นที่ตั้งของห้างดังที่นักช้อปทุกท่านต้องไม่พลาด Harbour City / Ocean Terminal ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ไกล้ท่าเรือสตาร์เฟอร์รี่หากคุณต้องกาช้อปสินค้าแบรนด์เนมดังๆอย่าง Dior,Chanel,Louis Vuitton,Fendi หรือแบรนด์หรูอย่าง Hermes ก็ต้องมาที่ถนนเส้นนี้เพราะมีแต่ช้อปใหญ่ไว้ต้อนรับขาช้อป หรือเราจะเดินช้อปปิ้งบริเวณรอบๆถนนนาธานก็ยังมีแบรนด์เสื้อผ้าที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง Giordano , G2000 , Bossiniแล้วก็ยังมีร้านเครื่องสำอางสุดฮิตที่ใครๆต้องแวะซื้อกลับมาทุกครั้งอย่าง SASA ,Bonjour ,Manning ร้านขายเครื่องสำอางราคาเบาๆซึ่งมีสาขามากมายและสิ่งที่พลาดไม่ได้ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยชอบซื้ออย่างน้ำหอมยี่ห้อต่างๆทั้งขนาดพกพาและขนาดใหญ่ และมีราคาถูกกว่ากว่าบ้านเรามาก               

**ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระเดินทางกลับกรุงเทพฯ**

 

21.30 น.               ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385(เวลา21.30-23.45)         

                            (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)                           

23.45 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

                              

****************************************************

ตารางวันเดินทาง

 

วันเดินทาง

 

          ผู้ใหญ่

พักห้องละ2ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า12ปีพักรวมกับผู้ใหญ่

 

พักเดี่ยว

มีเตียง+

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

11-13ต.ค.62

19,900

19,900

18,900

17,900

5,500

12-14ต.ค.62

19,900

19,900

18,900

17,900

5,500

 

 

 

 

 

 

 

 

**ทารก 0-2 ปี ราคา 3,500 บาท**

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

2.ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า

** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเองTWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก

3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

5.ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

6.หัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

7.ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทางตามที่สายการบินกำหนด(กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

8.ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

2.ค่าน้ำหนักสัมภาระที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด

3.ค่าทำหนังสือเดินทาง

4.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว

5.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)

6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถคนละ 90 HKD/ทริป(ประมาณ370บาท) ยกเว้นเด็กทารก

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 7,000 บาท / เดินทางช่วงเทศกาลชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท ทันทีหลังการจอง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตและหลักฐานการโอนเงิน เพื่อทำการจอง  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน หากไม่มีการชำระมัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน

เงื่อนไขการให้บริการและการยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนเดินทาง 45วัน คืนเงินมัดจำบางจำนวน หากมีการเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ทางบริษัทได้มัดจำตั๋วกับสายการบินแล้ว หรือ ทางบริษัทได้มีการการันตีโรงแรมกับแลนด์ทางเมืองนอกแล้ว

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-35วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บมัดจำ 80% ของจำนวนเงินมัดจำ

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี ยกเว้นกรณีหาคนมาเดินทางแทนได้ และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วเรือ ได้ทำการออกแล้วและต้องทำการแก้ไขชื่อ

4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางขึ้นนองปิง ในกรณีที่กระเช้าปิดปรับปรุง หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจากทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นเพราะถือหลักความปลอดภัย ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

6.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7.หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้

8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน, คืนเงินและได้

9.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วทั้งหมด

10.ในรายการทัวร์หรือแพคเกจของทางบริษัทมีลงร้านจิวเวลลี่ 1ร้านคือร้าน Hongkong Jewelry HKJ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่ต้องการลงร้านดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 1500-2500บาท/ท่าน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11.กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

12.ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ขอให้ท่านอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนการจองและชำระมัดจำ หลังจากที่ท่านได้ชำระมัดจำแล้วถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขในการจองทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3.บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษัทจะแก้ไขให้ดีที่สุด

4.หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล

5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง

6.กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย

7.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน

8.** ออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์) **

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

10.ในกรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งข้างต้น

 

 

 

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top >>> >>>