ติดตามเรา
  แพคเกจทัวร์ฮ่องกง พัก Park Hotel 3 วัน 2 คืน

แพคเกจทัวร์ฮ่องกง พัก Park Hotel 3 วัน 2 คืน

 • พักที่ Park Hotel 4 * หรือเทียบเท่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ เป็นรถบัส *จอยร่วมกับท่านอื่น วัดแชกงหมิว วัดฮงฮำ ร้านฮ่ฮงกงจิวลี่ HKJ
  เดินทาง:  19-21 มกราคม 62
  ระยะเวลา:  3 วัน 2 คืน
  ประเทศ:  ฮ่องกง
  รหัส:   PKG-EK-PARK-BC-ECO


 

โปรแกรมแพคเกจทัวร์ฮ่องกง พัก Park  Hotel 3 วัน 2 คืน

เดินทาง 19 - 21 ม.ค 62

สายการบิน  เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  / ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

ที่พัก

Park  Hotel 4 * หรือเทียบเท่า

รถโค้ช

เป็นรถบัส *จอยร่วมกับท่านอื่น

อาหาร

อาหารเช้า 1 มื้อ

สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) / ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) – ชั้นประหยัด

ขาไป

EK384 /HX768

กรุงเทพ (BKK)  -  ฮ่องกง (HKG)

13.45–17.40/ 08.40 - 12.40

สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) / ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)

ขากลับ

EK385/ HX761

ฮ่องกง (HKG)   -   กรุงเทพ (BKK)

21.00-23.15/ 23.45 - 02.20

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 2-3 ชั่วโมง

 

วันแรก       กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport

05.30/ 10.30 น.    คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สำหรับสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) / / ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) สายการบินการจัดที่นั่งบนเครื่องบินทางสายการบินเป็นผู้กำหนดทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น อาทิเช่น กรณีขอรถวีลแชร์ หรือต้องการอาหารพิเศษ ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วัน หากถึงวันเดินทางมีลูกค้าบางท่านไม่สามารถเดินทางได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการเช็คอิน 


08.25/ 13.45 น.   ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768 // EK384 ​

12.10 /17.40 น.   ถึงสนามบิน เช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านผ่านชม สะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง... “ฮ่องกง” เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า “เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า “ท่าเรือหอม” มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุด หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยให้เดินไปที่ทางออก B แล้วเดินไปที่เสาหมายเลข 9 ท่านจะได้พบกับไกด์ที่ยืนรอท่านอยู่ นำท่านเดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้ให้ เป็นลักษณะจอยบัส

ที่พัก Park  Hotel หรือเทียบเท่า

 

 


วันที่สอง     วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – วัดฮงฮำ-ฮ่ฮงกงจิวลี่ 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นำทุกท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ถ้ามาวัดนี้ต้องอธิฐานขอในด้าน โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรื่อง มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ (ศักดิ์สิทธิ์มากๆ อยากให้ทุกท่านตั้งใจอธิฐานขอพร)

แล้ว นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่โด่งดังที่สูดบนเกาะฮ่องกง

 

จากนั้นนำทุกท่านสู่  รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมา ขอพรเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจจาย บูชาเพื่อความสุข,เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

จากนั้นนำทุกท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงอำ วัดนี้เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง (วัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่ มีเป็นจำนวนมากในฮ่องกง) สมัยก่อนย่านฮังฮอมถือว่าทุรกันดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามากๆ แม้ว่าจะเดินทางมาจากจิมซาจุ่ยก็ตาม รัฐบาลเลยเริ่มโครงการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างฮังฮอม, จิมซาจุ่ย และ Kowloon City ถนนเส้นนี้สร้างแล้วเสร็จในปี 1909 ทำให้หลังจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นผู้คนมากมายต่างพากันมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลแห่งนี้กันอยู่ตลอด จนถึงปัจจุบัน

​พักที่ Park  Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

เช้า  อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย 

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยภายในโรงแรม หรือท่านจะเลือกไปย่านถนนนาธานก็มีสินค้าให้เลือกมากมาย เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากมาย ของแบนด์เนมทุกยี่ห้อ ทุกชิ้น บนเกาะฮ่องกง ปลอดภาษีทั้งหมดคะ หรือมีอะไรที่อยากได้เพิ่มเติม แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสามารถสอบถามไกด์ได้เลย ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินโดยรถส่วนตัว
 
23.45/ 21.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่  กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 // EK385  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี)  
 
02.20/ 23.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ
 

ตารางวันเดินทาง

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เริ่มต้น

ราคาเด็กต่ำกว่า

11 ปี (เสริมเตียง)

ราคาเด็กต่ำกว่า

11 ปี(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

0-2 ปี

พักเดี่ยว

 

BUSINESS CLASS

 

17,900

17,900

16,900

5,000

5,000

ECONOMY CLASS

14,900

14,900

13,900

5,000

5,000

*เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาเด็ก*

*** ราคาทัวร์ดังกล่าว ไม่มีของสมนาคุณแจก อาทิ หมวก หรือ กระเป๋า ***

 

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและฮ่องกง (น้ำหนัก 20 kg / 30 kg)
 • โรงแรมห้องพัก  2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • รถรับ ส่ง ตามสถานที่ๆระบุในรายการ

 

หมายเหตุ

 • หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 • หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว ให้ออกที่ทางออก B แล้วเดินทางไปที่เสาเลขที่ 9 สังเกตป้าย C.P.Holidays พบไกด์ท้องถิ่น
 • แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ ในวันที่มี  City Tour  50 HKD
 • (ต่ำกว่า 2 ขวบไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์)

 

 

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top