ติดตามเรา
  แพ็คเกจ ม๊าเก๊า 3วัน 2คืน สุดคุ้ม เดินทาง พ.ย.61

แพ็คเกจ ม๊าเก๊า 3วัน 2คืน สุดคุ้ม เดินทาง พ.ย.61

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ +โรงแรมพัก 4ดาว
 • ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของเมืองมาเก๊าได้ อิสระค่ะ
 • สายการบิน แอร์มาเก๊า (NX) , ฟรี!! คูปอง DEAN&DELUCA 500 บาท/ห้อง
 • *อัพโรงแรมเป็น 5-6 ดาว ต้องเพิ่มเงินจร้า *ซิตี้ทัวร์เพิ่ม 1800บาท / +อาหาร1มื้อ ค่ะ
  เดินทาง:  01-03 พ.ย. 61 16-18 พ.ย. 61 19-21 พ.ย. 61 25-27 พ.ย. 61 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.61
  ระยะเวลา:  3วัน2คืน
  ประเทศ:  มาเก๊า
  รหัส:   PKGNX-MACAO
  สถานะ: รับได้
เริ่ม:9,999 บ.

แพคเกจ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

Touching Moment In Macau

วันเดินทางที่กำหนด 01-03 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
19-21 พ.ย. 61
25-27 พ.ย. 61
29 พ.ย. - 1 ธ.ค.61

วันแรก        กรุงเทพฯ – มาเก๊า

08.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ N1-N3 สายการบิน  แอร์มาเก๊า (NX)

 

ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอินและเลือกที่นั่งด้วยตัวเอง

11.10 น.     ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบิน NX885  (Economy Class)

15.00 น.     ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว และหลังจากรับกระเป๋า

เรียบร้อยให้เดินไปที่ทางออกแล้วสังเกตป้าย C.P.HOLIDAYS จะมีเจ้าหน้าที่นำท่านเดินไปขึ้นรถของแต่ละโรงแรมด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีไกด์คอยบริการ)

 

สัมผัสกับเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊ามีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชมและยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็นชื่อ มาเก๊า

มีที่มาจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า “อาม่า”

มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ“เอ้าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรือลำเล็กๆ ที่ยอมให้หลิงม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในคำสั่งฟ้าของหลิงม่าทำให้เรือที่เธอโดยสารมา เข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทันทีที่หลิงม่าก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่งเธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน เดินทางเข้าสู่ที่พักและ CHECK IN ด้วยตัวท่านเอง

GRAND VIEW HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง      อิสระตามอัธยาศัย

หรือท่านจะเลือกซื้อ CITY TOUR เพิ่ม เพื่อเข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศมาเก๊า

 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมโบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรปจุดกำเนิดแห่ง มาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลงโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออก

ไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม วัดนาจา Na Tcha Temple วัดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผสมผสสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลงตัว ตัวของวัดเป็นอาคารเล็กๆแบบจีนโบราณดั้งเดิม ตั้งอยู่ติดกับรั้วกำแพงโบราณของโบสถ์เซนต์พอลที่สร้างเพื่อป้องกันภัยจากประเทศอื่น แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ในปี 1888 ได้เกิดกาฬโรคระบาทขึ้นอย่างรุ่นแรงทั่วทั้งมาเก๊า ชาวบ้านจึงได้สร้างวัดนาชาแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพนาชา หรือ นาจาไท้จื้อ เพื่อให้ช่วยคุ้มครองและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ให้เกิดขึ้น หากเดินมาเที่ยวโบสถ์เซนพอลแล้วก็ให้เดินอ้อมไปทางด้านขวามือ ก็จะพบกับวัดแห่งนี้ คล้ายกับเป็นวัดเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์

เซนาโด้แสควร์เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊าซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย

หลังจากนั้นนำท่านนมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊ามีอายุราว 600 กว่าปี  และวัดอาม่า A-Ma Temple เป็นวัดที่มีอยู่มายาวนาน สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าเกิดขึ้น จึงทำให้เป็นวัดที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง เชื่อกันว่าที่มาของชื่อมาเก๊านั้น มาจากบริเวณวัดอาม่าแห่งนี้นี่เอง ในอดีตจะมีอ่าวที่ชื่อว่า A Ma Goa (อาม่าก๊อก) แปลว่า อ่าวของอาม่า จึงเพี้ยนมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจุบัน วัดอาม่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจุดกราบไหว้ขอพรอยู่หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบันไดไป ในแต่ละชั้นก็จะมีทั้งศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ต่างๆให้เราได้ขอพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนั้นงดงามเป็นสไตล์จีนโบราณ จึงทำให้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้และเที่ยวชมบริเวณต่างของวัดอาม่าแห่งนี้

วันที่สาม    อิสระ – กรุงเทพฯ

     

ให้ท่านได้อิสระเดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของมาเก๊า เช่น ร้านอาหารชื่อดังและร้านขนมทาร์ตไข่ เจ้าอร่อยอยู่ไม่ไกลอีกด้วย มาถึงมาเก๊าถ้าไม่ได้ลองขนมทาร์ตไข่ที่นี่ถือว่าพลาดมากๆ และยังมีร้าน บะหมี่ไข่เกี๊ยวกุ้ง  ชื่อดังสุดอร่อยแห่งเซนาโด้ สแคว์ บะหมี่ไข่เส้นนุ่มกำลังดีกับเกี๊ยวกุ้งยักษ์ที่ลวกมาได้อย่างพอดี น้ำซุปก็กลมกล่อม ให้เลือกรับประทาน  

16.00 น.     เดินทางสู่สนามบินนานาชาติมาเก๊าโดย Shuttle Bus ของแต่ละโรงแรมด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีไกด์บริการ)

19.00 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX882  

21.00 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ.............พร้อมความประทับใจ

อย่าลืมใช้คูปอง!! DEAN&DELUCA มูลค่า 500/ห้อง ท่านสามารถใช้ได้ในสาขากรุงเทพฯเท่านั้น ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณและเขาใหญ่ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารประจำชาติมาเก๊าที่เรียกว่า แมกานิส(Macanese)” มีเอกลักษณ์ตรงการจับอาหารโปรตุเกส อเมริกาใต้ และแอฟริกา ซึ้งล้วนเป็นดินแดนในอาณานิคมของโปรตุเกสเข้ามาผสมผสานกัน

 

 

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์มาเก๊า ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินไทยและมาเก๊า(น้ำหนักสัมภาระ 20 kg)
 • โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า / 2  คืน พักห้องละ 2 -3 ท่าน
 • Shuttle Bus รับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

 

หมายเหตุ

 • หลังจากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินใดๆได้ในทุกกรณี
 • หลังจากรับกระเป๋าที่สนามบินมาเก๊าเรียบร้อยแล้ว
 • เดินไปขึ้นรถ Shuttle Bus ของแต่ละโรงแรมด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีไกด์บริการ)
 • แพคเกจนี้ไม่รวมประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

แสดงความเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี
Top